BIM – prihodnje projektiranje gradbenih objektov

V četrtek, 16. 2., smo skupaj s člani Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje, v okviru projekta Skillco, prisluhnili

novostim v projektiranju in graditvi objektov. Več si lahko preberete na tej povezavi.

 

Seminar na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja

V svetu projektiranja in gradnje, v gradbeništva in arhitekturi,  je zadnje čase vse bolj pogosto vprašanje: Ali ste pripravljeni na BIM?  Kakšne prednosti BIM prinaša na področju projektiranja?  Kakšne spremembe čakajo vse udeležence pri gradnji objektov v razmišljanju, načinu dela, komunikaciji s sodelavci? 

Na ta vprašanja so želeli dobiti odgovore udeleženci seminarja v četrtek, 16. 2., na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolskega centra Celje. Šola je skupaj z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov Celje, ki ima preko 130 članov, organizirala in s pomočjo podjetja ARHINOVA izvedla izobraževanje za eno izmed največjih novosti  na področju gradbeništva v prihodnosti.

Izobraževanja so  se udeležili: člani društva, predstavniki podjetij, ki s šolo sodelujejo  na področju praktičnega izobraževanja dijakov in učitelji šole. Šola v sodelovanju z društvom že več let pripravlja predavanja in izobraževanja z novostmi na področju gradbene stroke in je vesela, da je tudi zato povezana z večina podjetji, ki se ukvarjajo s projektiranjem in gradnjo objektov v širši regiji.

 

Kratica BIM  izhaja iz angleškega imena Building Information Modeling in je privzeta v vseh okoljih. Ni oznaka za računalniški program. BIM je integriran proces, izdelave modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel. BIM ni namenjen le načrtovalcem (arhitektom), čeprav lahko prav tam najdejo njegove korenine, načela BIM veljajo za vse udeležence projekta, ki ga načrtujejo, revidirajo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo.

BIM ne pomeni samo 3D modeliranja (čeprav je le-to pomemben del BIM-a). BIM omogoča inženirjem enostavno in zanesljivo napovedati izvedljivost (uspešnost) projekta. Preden je končan, je še v virtualni fazi; inženirji se lahko odzivajo na spremembe v projektu hitreje, rešitve optimizirajo na podlagi numeričnih analiz in simulacij, na podlagi odzivov na virtualne vizualizacije. Vse spremembe se samodejno odražajo na celotni gradbeni dokumentaciji projekta. Ker vsi udeleženci na projektu dostopajo do ene podatkovne baze, BIM omogoča učinkovito sočasno delovanje razširjene skupine izvajalcev.

Najlažje se prednosti BIM načina načrtovanja ponazori s primerjavo s dosedanjega načina načrtovanja, kjer si posamezni koraki oz. naloge projektiranja sledijo zaporedno, izhodišče naslednjega koraka pa je običajno dokumentacija predhodnega koraka.

To na primer za načrtovanje stanovanjske hiše pomeni, da se mora najprej pripraviti geodetsko urbanistični del, kjer se pridobi podlaga za načrtovanje arhitekture objekta, statične analize in projekte inštalacij. Vsak od teh korakov je odvisen od predhodnega. Vsaka sprememba povzroči podaljšanje priprave projekta in s tem višje stroške.

V primeru vpeljave BIM načina v izvedbo projekta pa so posamezni deležniki povezani v en, živ in spreminjajoč se sistem informacij, na katerem temelji dokumentacija projekta, ki ni »risana« po klasični poti v vsakem posameznem koraku, temveč je generirana na podlagi informacij o modelu. V primeru optimizaciji projektne rešitve tako projektant ni vezan na trenutni korak, ampak se pristopa celostno. Vse spremembe  so vidne hkrati na vseh »nivojih«.

Poročilo o predavanju ”AUTOCAD” standardih in ”BIM” projektiranju je zapisal na osnovi predavanja Borut Šušteršič, predavatelj na Višji strokovni šoli in je na povezavi:

http://vss.sc-celje.si/predavanje-o-autocad-standardih-in-novem-bim-projektiranju/

 

 

Nazaj