Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik sooblikuje okolje, v katerem živimo.

PRIDOBLJENA STROKOVNA ZNANJA:

  • vodenje pripravljalnih in gradbenih del na gradbišču, montažnih in zaključnih gradbenih del;
 • vodenje sanacijskih del na obstoječih gradbenih elementih in objektih;
 • vodenje proizvodnih obratov v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov;
 • priprava popisov del, predizmer, predračunov in ponudb;
 • izvajanje komercialnih del v prodaji in nabavi;
 • nadzor in obračun opravljenih del;
 • izvajanje tehnološke priprave dela;
 • izvajanje laboratorijskih del in preiskav;
 • sodelovanje pri izvedbi projektne dokumentacije;
 • priprava dokumentacije za izdajo upravnih dovoljenj s področja urejanja prostora in gradbeništva;

 

 • poznavanje in upoštevanje pomena kulturne dediščine, avtohtonega okolja in trajnostnega razvoja prostora;
 • osnovno znanje za izdelavo lesenih izdelkov in delo s CNC-strojem;
 • osnove arhitekturnega znanja in oblikovanja bivalnega okolja;
 • uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, tehničnih predpisov, standardov, pravilnikov;
 • uporaba sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije.

PREDMETNIK:

IZBIRNI MODULI V 3. letniku

 • Oblikovanje in arhitekturno risanje – osnovna znanja za oblikovanje bivalnega okolja in opreme bivalnih prostorov, oblikovanje prostora in opreme v urbanem okolju; oblikovanje uporabnih predmetov, grafično oblikovanje vizualnih sporočil: oglasov, panojev, označb …
 • Lesena gradnja in izdelki – osnovna znanja s področja lesarstva: izdelava konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za izdelke iz lesa in tehnologija izvedbe lesenih objektov (lesenih hiš, nizkoenergijskih hiš, nadstreškov, skeletnih konstrukcij …).

V manjšem obsegu smo dodali še aktualna znanja za gradbeno panogo:

  • urejanje okolja in urbanistično načrtovanje,
  • nizkoenergijska gradnja,
 • sanacije in rekonstrukcije.Velika izbirnost modulov omogoča oblikovanje programa gradbeni tehnik glede na interese dijakov. Vsa pridobljena znanja oz. novi moduli so kreditno ovrednoteni in certificirani v Prilogi k spričevalu poklicne mature.

 

 •  

PROGRAM SE ZAKLJUČI S POKLICNO MATURO, ki obsega:

obvezni del:  – pisni in ustni izpit iz slovenščine,                         – pisni in ustni izpit iz graditve objektov;

      izbirni del:     – pisni in ustni izpit iz matematika ali tujega jezika,

                             – izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

MOŽNOSTI PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU

Nadaljevanje izobraževanja:       –      na višjih šolah,

 • na visokih strokovnih šolah,
 • v univerzitetnih programih (z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom).

 

Zaposlitev:

 • gradbena podjetja,
 • upravne službe,
 • projektivni biroji,
 • podjetništvo,
 • obrt,
 • trgovina.

S projektiranjem in gradnjo novih objektov povezujemo sanje in resničnost.


 

Splošni in izvedbeni predmetnik