PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
 
 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) je določeno s predmetnikom. Dijak neposredno spozna delovni proces, delovna sredstva in materiale. V avtentičnem okolju pri izvedbi konkretne delovne operacije uporabi znanja, pridobljena v šoli, edino na ta način lahko oblikuje pravilen odnos do dela, sodelavcev, poslovnih partnerjev in strank ter razvija občutek za timsko delo, se izuri za učinkovito in odgovorno opravljanje delovnih nalog ter pridobi delovno rutino in natančnost, le tako lahko neposredno spremlja in doživlja novosti na poklicnem področju, postane kreativen pri uporabi znanj, podjetniško razmišlja in se nauči prevzeti odgovornost za kvalitetno opravljeno delo.
Kako?
Dijak si lahko delodajalca poišče sam (glede na kraj bivanja, štipendiranje, sam vzpostavi prvi stik z bodočim delodajalcem, ipd.), če ga ne more, to naredi organizator delovne prakse na šoli, šola z delodajalcem sklene pogodbo, dijak se pri delodajalcu praktično izobražuje do 38 ur na teden in največ 8 ur dnevno. Uspešno opravljena delovna praksa je pogoj za uspešno opravljen letnik in za pristop k zaključnemu izpitu oz. poklicni maturi.
 
Kakšne so pravice in dolžnosti udeležencev praktičnega usposabljanja?
  • Dolžnosti dijaka so, da redno in vestno izpolnjuje obveznosti in se pri tem ravna po navodilih delodajalca in šole, o svoji morebitni odsotnosti z učnega mesta delodajalca obvesti na začetku delovnega dne, delodajalcu najkasneje v 3 dneh po prenehanju vzrokov za odsotnost predloži dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega mesta, varuje poslovno tajnost delodajalca, se ravna po predpisih o varstvu pri delu, sproti vodi predpisano dokumentacijo, ki jo odda v pregled odgovorni osebi, si priskrbi ustrezna osebna zaščitna sredstva: delovno obleko, delovne čevlje, rokavice in druga zaščitna sredstva po navodilih delodajalca.
  • Pravice dijaka so, da se praktično izobražuje v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim katalogom znanj, uživa zaščito pri delu v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter je zavarovan za primer nesreče pri praktičnem izobraževanju.
    Dolžnosti šole so, da določi strokovnega delavca, ki zagotavlja stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji pri delodajalcu, dijaki ter ostalimi udeleženci izobraževanja, plača dijaku pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za dijaka organizira praktično izobraževanje pri drugem delodajalcu, če delodajalec preneha z dejavnostjo ali nastopijo resne motnje pri izvajanju praktičnega izobraževanja.
  • Dolžnosti delodajalca so, da dijaku omogoči praktično izobraževanje v skladu z izobraževalnim programom, dijaka seznani s predpisi o varnosti pri delu ter skrbi za njegovo zdravje in varnost pri delu, skrbi za dobre medsebojne odnose med dijaki in sodelavci, dijaku nalaga le tista dela, ki so določena s katalogom znanj, obvesti šolo, če je dijak odsoten več kot 2 dni, ne da bi to sporočil delodajalcu, sodeluje s strokovnim delavcem, ki ga določi šola, pregleda poročilo dijaka in ga ob zaključku izobraževanja  potrdi.

ŠTIRILETNI PROGRAMI

 PROGRAM RAZRED  TRAJANJE PUD-a TERMIN IZVAJANJA PUD-a

 Gradbeni tehnik

G2a

 2 tedna

 9.6.2023 – 22.6.2023

G2e

 2 tedna

 9.6.2023 – 22.6.2023

G3a

 2 tedna

 9.6.2023 – 22.6.2023

 

G3e

 2 tedna

 9.6.2023 – 22.6.2023

 Okoljevarstveni tehnik

G2b

 3 tedne

 2.6.2023 – 22.6.2023

G3b

 3 tedne

 2.6.2023 – 22.6.2023

TRILETNI PROGRAMI

 PROGRAM

 RAZRED

 TRAJANJE PUD-a

 TERMIN IZVAJANJA PUD-a

Zidar
Tesar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Pečar-polagalec keramičnih oblog

 G1d

 3 tedne

 1.6.2023 – 21.6.2023

 G1e

 3 tedne

 1.6.2023 – 21.6.2023

G2c

3 tedne

 1.6.2023 – 21.6.2023

 G3c

 18 tednov

2.9.2022 – 13.1.20232

DVOLETNI PROGRAMI

 PROGRAM

 RAZRED

 TRAJANJE PUD-a

 TERMIN IZVAJANJA PUD-a

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

 G2d

 4 tedne

 3.10.2022 – 28.10.2022

 
Koordintor PUD programa gradbeni tehnik Klavdija Kopše Kaljun
 
Koordintor PUD programa okoljevarstveni tehnik Andrej Hrastnik
 

Koordintor PUD poklicnih in nižje poklicnih programov Srečko Draksler

Skip to content