ZASNOVA IN UVEDBA SISTEMA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA
KAKOVOSTI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali projekt v okviru Evropskih socialnih skladov s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ), Samoevalvacija v vrtcih in šolah, ki ga izvaja Šola za ravnatelje. Ta projekt poteka v obdobju od 2008 do 2014 in v njem sodelujemo kot ena pilotskih šol. V triletju 2011-2014 zasledujemo lani zastavljen cilj: uvajanje novih oblik in metod dela za izboljšanje motivacije dijakov. V lanskem letu smo vsi učitelji naše šole pripravili vzorčne ure in obiskovali tudi takšne ure drugih učiteljev. Na ta način smo v praksi poizkušali uporabiti in prikazati nove metode in se učiti tudi od drugih. Kolektiv se je udeležil skupnega seminarja s temo Izboljšanje komunikacije pri vodenju razreda. Projekt je uspešno potekal celo šolsko leto in ga bomo nadaljevali še dve leti. V novembru 2011 smo v okviru tega projekta imeli na šoli zunanje evalvatorje, ki so nam dali zelo pozitivno oceno, kar je lepa spodbuda za nadaljnje delo. V letu 2014/2015 se v okviru projekta načrtuje še ena evalvacija dela šole.

Vodja je Marjeta Petriček

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Predstavniki zaposlenih:

  • Marjeta Petriček, učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov – predsednica,
  • Mojca Kostanjšek, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov,
  • Davorka Polić Jošt, svetovalna delavka,
  • Janez Kričej, učitelj praktičnega pouka.

 

Predstavnik dijakov:

  • Luka Gril, G-4. b

 

Predstavnica staršev:

  • Ines Mirnik

 

Predstavnik delodajalcev:

  • Iztok Pusovnik

 

Temeljno poslanstvo komisije je spremljanje vizije šole in njenega razvojnega načrta. Pri tem je potrebno sodelovanje vseh udeležencev: dijakinj in dijakov, njihovih staršev in zaposlenih ter tudi gospodarstva. Šola je zelo dejavna na različnih področjih. Sodelujemo v projektih, kot so zdrava, Eko in Unesco šola, povezani smo s sorodno šolo v Beljaku in Trstu ter s podjetji in ustanovami. Vsako leto izdelujemo raziskovalne naloge iz gradbeništva in okoljevarstva v okviru gibanja Mladi za Celje. Sodelujemo na sejmih, razstavah in prireditvah. V okviru samoevalvacije zasledujemo zastavljen cilj: uvajanje novih oblik in metod dela za izboljšanje motivacije dijakov. Zaposleni se na šoli vsako leto dodatno izobražujemo v okviru skupnega seminarja in posameznih strokovnih seminarjev. S spremembami in dopolnitvami učnih vsebin se trudimo zasledovati našo vizijo: biti strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju.

Skip to content