MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA IN NAČINI PRILAGAJANJA ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Pravila šolskih obveznosti dijakov, ki se vzporedno izobražujejo ali se pripravljajo na mednarodna tekmovanja, in tistih, ki so perspektivni ali vrhunski športniki, ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS št. 38/2009).

Ta pravilnik ureja:

  • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
  • status dijaka tekmovalca,
  • status dijaka perspektivnega športnika,
  • status dijaka vrhunskega športnika.

Predlog za pridobitev statusa pisno vložijo dijakovi starši oziroma zakoniti zastopniki ali polnoletni dijak; priložijo tudi ustrezna potrdila. O dodelitvi statusa odloča ravnatelj po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora. Pravice in obveznosti dijaka s statusom se določijo z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti s sklepom o dodelitvi statusa.

 

 

Pridobitev posebnega statusa

Poleg statusa dijaka, ki ga ureja Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko po sklepu kolegija (z dne 21. 9. 2000) dobi dijak na predlog mentorja še status:

  • športnika, če sodeluje v Šolski košarkarski ligi kot član košarkarske ekipe, plesno-navijaške skupine ali akrobatske skupine;
  • kulturnika, če sodeluje v pevskem zboru Šolskega centra Celje, gledališki delavnici ali drugih dejavnostih šol.

Predlog za pridobitev statusa pisno vložijo dijakovi starši oziroma zakoniti zastopniki ali polnoletni dijak; priložijo tudi ustrezno mnenje mentorja.

Poseben status omogoča dijakom:

  • odsotnost od pouka v času naštetih dejavnosti,
  • dogovorno preverjanje in ocenjevanje v obdobju trajanja dejavnosti.

Pravice in obveznosti dijaka s posebnim statusom se določijo z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti s sklepom o dodelitvi statusa.

 

Skip to content