2

SPLOŠNO O ULICI – DEFINICIJA

 

ULICA

V Sloveniji je  (bilo leta 2013) 10.311 ulic. Med občinami v Sloveniji je imela več kot 1.000 ulic le občina Ljubljana (15 % vseh slovenskih ulic).

 

ULICA je vzdolžno oblikovan javni odprti prostor med stavbami. Podobo ulice določajo razmerje med polnim (stavbami) in praznim (odprti prostor) prostorom, širina, dolžina in zavitost ulice, stavbe s svojimi fasadami in vsebinami, urbana oprema (klopi, svetila, koši za smeti, količki, stojala za kolesa ipd.), zelenje in materiali. Na ulicah se odvijajo različne oblike prometa (kolesarski in avtomobilski promet ter pešci), kar vpliva na oblikovanje in dimenzioniranje prometnih površin (cestišče, parkirne površine, kolesarska steza, pločnik, zeleni pas z drevoredom). Ulica z raznolikimi dejavnostmi, s kakovostnimi elementi urbane opreme, z zasaditvami in ustreznimi tlakovanji je prijetnejša in privlačnejša za različne uporabnike.

 

ULICA – CESTA

Ulice niso zgolj omrežje, ampak ožilje mesta in naselja, kjer se odvija in pretaka javno življenje. Niso zgolj tehnična površina in infrastruktura, ki oskrbuje in povezuje stavbe, je uporaben družbeni prostor in del mestne narave. Za razliko od ceste, je ulica v prvi vrsti družbeni prostor, je prispodoba javnega življenja in javne sfere. Zato uporabljamo izraze, da je govorila ulica, pravimo, da ga je vzgajala ga ulica, da je zašel v slepo ulico. Ulici pripadajo tudi različne, specifične dejavnosti, kot so ulični ples, ulična glasba, ulična umetnost,pa tudi arhitekturni elementi kot so ulične izložbe, ulično pohištvo, ulične fasade.

 

Razlika med cesto in ulico je pomembna. Ulica je namreč prostor, med tem ko je cesta površina. Ulica je javni prostor, obdan s hišami, cesta je prometna vozna površina.

 

 

TIPOLOGIJA OBLIK ULIC

 

Glede na tlorisno zasnovo – potek ulice ločimo:

 • ravne ulice
 • zavite ulice
 • lijakaste ulice
 • vijugaste ulice
 • ulice s trgi

 

 

ELEMENTI ULIČNEGA PROSTORA

 

Ulični prostor poleg stavb in cestnih površin ( cestišče, pločnik, kolesarska steza, parkirišča, zelenje in drevoredi)  tvorijo tudi drugi številni elementi, ki mu pravimo tudi URBANA OPREMA. To so: klopi, ulične svetilke, koši za smeti, količki stojala za kolesa, panoji za oglaševanje (ulične razstave), kioski, (skulpture – fontane….)

 

 

MERILA KAKOVOSTI ULICE

 

VARNOST:

 • Prometna varnost ( glede na vrste uličnega prometa: kolesarski, avtomobilski promet, pešci)
 • Varno družbeno okolje / nasilje, kriminal
 • Varno okolje / nesnaga, veter, hrup, smrad

 

 

UDOBJE:

 • Udobno gibanje / brez ovir
 • Udobno zadrževanje / srečanje, pogovor
 • Udobno sedenje

 

UŽITEK:

 • Pregleden prostor / vidnost, osvetljenost
 • Zavetje
 • Prizorišče / večnamenski prostor / TRG – javne prireditve
 • Prijetno počutje
 • Privlačna podoba

 

 

TIPI STAVB V ULICI

 Glede na namen in funkcijo poznamo 3 tipe zgradb:

 

 • GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: objekti za proizvodnjo: industrija, obrt, poljedelstvo, trgovina, turizem …;
 • NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: javni ali družbeni objekti: upravne dejavnosti, zdravstvo, kultura, vzgoja in izobraževanje, šport in rekreacija, sakralni objekti;
 • STANOVANJSKI OBJEKTI: večstanovanjske zgradbe (stanovanjski blok, stolpič, stolpnice …) in enodružinske hiše (samostojne, atrijske, dvojčki, vrstne).

 

 

FASADNI ELEMENTI STAVB

Vsaka stavba ima običajno štiri fasade. Stavbe v uličnem nizu imajo lahko glavno – ulično fasado in zadnjo – dvoriščno fasado. Fasada vsebuje  gradbene elemente kot so vhodna vrata, (stranska vrata), okna, (izložbena okna), balkone, lože….vsaka hiša ima tudi streho (enokapno, dvokapno, ravno…).  Številne stavbe ( zlasti starejše ) imajo na fasadah tudi dekorativno okrasje na fasadah kot so: štukature, pilastri, stebri, venci….

 

Delavnico pripravila: Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.

Skip to content