Protokol organizacije in izvajanja pouka  

Pouk se bo izvajal po t. i. modelu B. Pri tem veljajo omejitve, ki so določene s priporočili  Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.

1. Splošni higienski ukrepi

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.
 • Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo.
 • Nošenje zaščitne maske.

 2. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli

 • Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki:
  • je zdrav;
  • v zadnjih 10 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;
  • mu ni bila odrejena karantena;
  • mu v zadnjih 10 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 • Če je dijak bolan, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
 • V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
 • V primeru, da ima dijak zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se starši posvetujejo z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

3. Izvedba pouka in zaščitna oprema

 • Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v čim večji meri v matičnih učilnicah.
 • Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi organizacije dela.
 • Učitelj in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske.
 • V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter delavnicah je potrebno:
  • po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti;
  • pred vstopom v prostor razkužiti roke;
  • upoštevati navodila uporabe prostora in opreme.
 • Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu. Garderobe v telovadnici je potrebno pred vsako skupino očistiti in razkužiti. Spodbujamo pouk na prostem.
 • Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 • Šolska prehrana je organizirana po dodatnih navodilih.
 • Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo.
 • Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole.
 • Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo razkužijo.
 • Dopustna je organizacija interesnih dejavnosti oz. udeležba na dogodkih. Pri tem naj se dijaki različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena razdalja (vsaj 1,5 m).
 • Ob vhodih, na hodnikih vseh etaž bodo razkužila in infografike z navodili za splošne higienske ukrepe.
 • Pri zadrževanju in zbiranju pred šolo upoštevajte medosebno razdaljo.

4. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19

 • Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše.
 • Dijaka napotimo domov oz. počaka starše v izolaciji.
 • Če mora dijak počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji: v prostoru ŠVZ – garderoba 5.
 • Če zboli zaposleni šole, se la-ta umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika.
 • Če je pri dijaku/zaposlenem potrjena okužba covid-19:
  • NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. dijaka/zaposlenega o tem obvesti izbrani zdravnik;
  • NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo – pri tem sodelujejo vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi;
  • o epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ.

5. Samotestiranje za dijake

 • Dijaki izvajajo brezplačno samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.
 • Samotestira se dijak, ki se počuti zdrav in je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti izbranega osebnega zdravnika.
 • Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti bolezni COVID-19 minilo manj kot 9 mesecev.
 • V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Dijak bo napoten na testiranje s testom PCR. Dijak v primeru pozitivnega testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen.
 • O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo šolo in izbranega osebnega zdravnika.

Prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev šole.

 

Ravnateljica

                                                                                                                                 Irena Posavec

Skip to content